תנאי שימוש

השימוש באתר זה כפוף לתנאי שימוש אלו.

התנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. מובהר כי השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים שבו, כפופים לתנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלו הינו הסכם לשימוש באתר והוראותיו מהוות את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים ו- החברה.

עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תנאי שימוש אלו במלואו ובעיון, לפני תחילת השימוש באתר וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי שימוש אלו!

  1. 1.הגדרות

בתנאי שימוש אלו יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם: